Kontakty       Prihlásiť sa    Vytvoriť nový účet
e-mail:
Heslo:

Prihlásiť sa
Veriteľ > termín prihlasovania pohľadávok
Oznamujeme Vám, že už nie je možné si objednať službu na ďalšie obdobie, nakoľko k 31.3.2018 sa končí činnosť portálu www.zkr.sk.
Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci a ďakujeme za využívanie našich služieb.

Veriteľ - prihlasovanie pohľadávok

- Veriteľ alebo kreditor je fyzická osoba alebo právnická osoba, voči ktorej vykazuje dlžník peňažný záväzok, resp. ktorá mu poskytuje úver. V obchode je veriteľ najmä dodávateľ tovaru alebo služieb, pokým nie sú zaplatené.

V čase od odoslania tovaru do jeho zaplatenia má platobná povinnosť odberateľov voči veriteľom (dodávateľom) charakter záväzkov a nárok veriteľov voči dlžníkom (odberateľom) charakter pohľadávok, ktoré sa takto vykazujú aj v súvahách.

Prihlasovanie pohľadávok podľa ZKR

Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou.

Právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak by svoje nároky v reštrukturalizácii neuplatnili riadne a včas prihláškou, ich právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.

Na prihlášku doručenú po lehote alebo v rozpore so zákonom sa neprihliada.
Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška.

V prihláške sa vždy uvedie:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojenia pohľadávky
e) suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku (napr. zákonný, resp. zmluvný úrok z omeškania).

- Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada.
- K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške
. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky, na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
- Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou porovná s účtovnou a inou dokumentáciou úpadcu a zoznamom záväzkov úpadcu. Správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia úpadcu a iných osôb a vykoná aj vlastné šetrenie.
- Ak správca pri skúmaní prihlásenej pohľadávky zistí, že prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná, je povinný prihlásenú pohľadávku v spornom rozsahu poprieť.
- Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len správca do 30 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Prihlásenú pohľadávku správca poprie tak, že popretie pohľadávky spolu s dôvodom a rozsahom jej popretia zapíše do zoznamu pohľadávok. Ak správca poprie pohľadávku čo do výšky, v zozname pohľadávok uvedie aj zistenú sumu prihlásenej pohľadávky. Ak správca poprie pohľadávku čo do poradia, v zozname pohľadávok uvedie aj uznané poradie prihlásenej pohľadávky.

- Prihláškou sa neuplatňujú prednostné pohľadávky,
(1) pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania
(2) odmena správcu
(3) nepeňažné pohľadávky.

Prihlasovanie pohľadávok do iných konaní

- prihlasovanie pohľadávok do iných konaní - Likvidácie, Zrušenie spoločností bez likvidácie a po oznámení na prihlasovanie pohľadávok Spoločností (spravidla pri znížení základného imania) sa riadi samostatnými predpismi.

ZKR team