Kontakty       Prihlásiť sa    Vytvoriť nový účet
e-mail:
Heslo:

Prihlásiť sa
Manažér > reštrukturalizácie
Oznamujeme Vám, že už nie je možné si objednať službu na ďalšie obdobie, nakoľko k 31.3.2018 sa končí činnosť portálu www.zkr.sk.
Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci a ďakujeme za využívanie našich služieb.

Reštrukturalizácia

- Riešenie hroziaceho úpadku dlžníka postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne a tiež oddlženie fyzickej osoby podľa ZKR.

Reštrukturalizácia  je alternatívou konkurznému konaniu a je naopak účinným opatrením na odvrátenie úpadku podnikateľského subjektu v krízovej ekonomickej situácii, za súčasnej vyššej miery uspokojenia veriteľov, ako je tomu v prípade konkurzu.

Podstatou procesu reštrukturalizácie je zachovanie kontinuity výrobného i predajného procesu podnikateľského subjektu a dosiahnutie jeho ekonomickej stabilizácie cestou ozdravných opatrení, a to zákonom predpokladaným spôsobom a pod dohľadom súdu, správcu a veriteľov spoločnosti.

PROCESNÝ POSTUP REŠTRUKTURALIZÁCIE v zmysle ZKR

1. REŠTRUKTURALIZAČNÝ POSUDOK 
Dlžník poverí osobu zo zoznamu správcov, aby vypracoval „reštrukturalizačný posudok“. V ňom správca zistí stav dlžníka a odporučí reštrukturalizáciu a spôsob jej uskutočnenia.
cca 30 dní

2. POVOLENIE REŠTRUKTURALIZÁCIE
Na základe návrhu podaného dlžníkom, prípadne veriteľom a doporučenia reštrukturalizačného posudku súd rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania zverejnením v Obchodnom vestníku
cca 15 dní
Dôsledky:
-    obmedzenie dlžníka na niektoré úkony, ktoré prejdú na správcu
-    prerušenie všetkých exekúcii
-    nemožnosť započítania pohľadávok momentom Povolenia

3. PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
Veritelia prihlasujú správcovi a na súd svoje nároky voči dlžníkovi
cca 30 dní od povolenia

4. KONEČNÝ ZOZNAM POHĽADÁVOK
Správca predloží konečný zoznam pohľadávok a dá dlžníkovi  na vyjadrenie (popieranie len správca a incidenčné žaloby do 30 dní)
cca 10 dní od prihlasovania

5. SCHÔDZA VERITEĽOV
Pre účely zistenia stanovísk veriteľov a na zvolenie veriteľského výboru sa koná schôdza.
cca 30 dní od povolenia (po uplynutí lehoty na popieranie)

6. VERITEĽSKÝ VÝBOR
3 alebo 5 členný výbor dohliada na práva veriteľov

7. REŠTRUKTURALIZAČNÝ PLÁN
Plán uspokojenia veriteľov, s opisnou časťou, záväznou časťou samostatne pre jednotlivé hlasujúce skupiny.
do 90 dní od povolenia

8. SCHVAĽOVANIE PLÁNU
V prvom kole schvaľuje reštrukturalizačný plán veriteľský výbor a správca zvolá schôdzu veriteľov.
do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu
V druhom kole schvaľujú reštrukturalizačný plán veritelia na schvaľovacej schôdzi zvolanej správcom zverejnením v Obchodnom vestníku.
do 30 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu
Hlasovanie: - v každej skupine zvlášť, spravidla 50 + 1 % zo všetkých prihlásených a zároveň dvojtretinová (zabezpečené pohľadávky), resp. nadpolovičná (nezabezpečené pohľadávky), poskytovatelia štátnej pomoci automaticky nesúhlasia

9. POTVRDENIE PLÁNU SÚDOM 
Súd preskúma a potvrdí zverejnením v Obchodnom vestníku
do 15 dní od schválenia reštrukturalizačného plánu

10. UKONČENIE REŠTRUKTURALIZÁCIE
Uznesením súdu zverejnenom v Obchodnom vestníku

 - Zákon je postavený tak, aby pri hladkom priebehu bola reštrukturalizácia ukončená v lehote cca 180 dní, čo pri skúsenostiach s procesom je lehota na hranici dosiahnuteľnosti. Reálna je niekde na úrovni 210 – 240 dní.

Oddlženie  - špecifická forma osobnej reštrukturalizácie

Dlžník-fyzická osobaprávo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. O možnosti oddlženia súd dlžníka v konkurznom konaní primerane poučí. Návrh na povolenie oddlženia, ktorý musí byť podaný najneskôr do zrušenia konkurzu, okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené zákonom, inak jeho návrh na oddlženie zamietne. V uznesení o povolení oddlženia súd určí aj sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov.

Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70 % svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka.

Dlžník je povinný počas skúšobného obdobia vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania ako zdroja príjmu alebo začať podnikať s týmto cieľom a poskytovať správcovi všetky správcom požadované informácie, najmä informácie o príjme a výdavkoch a o zmene bydliska, zamestnania alebo miesta podnikania.

Právne úkony dlžníka počas skúšobného obdobia podliehajú písomnému súhlasu správcu v rozsahu určenom súdom v uznesení o povolení oddlženia. Ak dlžník urobí právny úkon bez súhlasu správcu, i keď podliehal súhlasu správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá; právnemu úkonu však môže správca rovnako ako v konkurze odporovať. O schvaľovaní právnych úkonov dlžníka je správca povinný rozhodovať bezodkladne. Právny úkon dlžníka je správca oprávnený schváliť, len ak sa hodnota majetku dlžníka v dôsledku právneho úkonu zvýši. Dlžník je povinný na tento účel poskytnúť správcovi všetky informácie o schvaľovanom právnom úkone a inú s tým súvisiacu súčinnosť.

ZKR team