Kontakty       Prihlásiť sa    Vytvoriť nový účet
e-mail:
Heslo:

Prihlásiť sa
Manažér > oznámenia
Prihlásenému používateľovi sa na tomto mieste zobrazuje detailný zápis z Obchodného vestníka.
Prihláste sa, alebo si vytvorte nový účet - ZADARMO.

Oznámenia spoločností

Spoločnosť s ručením obmedzeným

§ 147 ods. 1 Obchodného zákonníka

„(1) Konatelia sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 90 dní po poslednom oznámení.“

Akciová spoločnosť

§ 215 ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka

„(1) Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesení  valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín oznámiť známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zverejnením, zníženie základného imania a jeho rozsah spolu s upovedomením o ich právach podľa odseku 3.

(2)  Oznámenie podľa odseku 1 sa okrem toho zverejní najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom.

(3) Veritelia spoločnosti, ktorí majú voči spoločnosti ku dňu zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín nesplatné pohľadávky, sú oprávnení požadovať do 90 dní odo dňa, keď dostali oznámenie o znížení základného imania, inak do 90 dní odo dňa  druhého zverejnenia, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok bolo dostatočným spôsobom zabezpečené. Toto právo nemá veriteľ, ktorého pohľadávka je už primerane zabezpečená.

ZKR team