Kontakty       Prihlásiť sa    Vytvoriť nový účet
e-mail:
Heslo:

Prihlásiť sa
Manažér > likvidácie
Oznamujeme Vám, že už nie je možné si objednať službu na ďalšie obdobie, nakoľko k 31.3.2018 sa končí činnosť portálu www.zkr.sk.
Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci a ďakujeme za využívanie našich služieb.

Likvidácia spoločnosti

Likvidátor predáva majetok a platí dlhy. Ale vždy musí mať prevahu aktív nad pasívami, to znamená, že na konci, keď sa firma aj vymaže z registra, majiteľovi zostane nejaký zisk. Ak by likvidátor zistil, že je viac dlhov ako majetku, musí dať na súd návrh na konkurz.

Likvidácia spoločnosti
 
- Ak spoločnosť ešte nie je v úpadku, môže ukončiť svoju činnosť likvidáciou.

- Ukončenie činnosti likvidáciou:
 
1. Zvolanie valného zhromaždenia, ktoré rozhodne, že spoločnosť k určitému dátumu vstupuje do likvidácie. Tiež musí byť vymenovaný likvidátor. Likvidátorom musí byť iba fyzická osoba, na ktorú prechádzajú práva a povinnosti štatutárneho zástupcu a pracuje na základe mandátnej zmluvy. Doterajšiemu štatutárnemu zástupcovi (konateľovi) týmto dňom môže zaniknúť jeho funkcia, ale tiež, pokiaľ by valné zhromaždenie uznalo za vhodné, aby zotrval vo funkcii, môže v tejto funkcii zotrvať, no jeho pôsobnosť je obmedzená iba na úkony súvisiace s vykonávaním likvidácie.
 
2. Pokiaľ bude známy termín vstupu do likvidácie, ku dňu predchádzajúcemu tomuto dátumu má spoločnosť povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a vyčísliť výsledok hospodárenia ako aj základ dane.  Do lehoty 30 dní je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov a uhradiť aj vzniknutú daň z príjmu. Daňovník v likvidácii neplatí preddavky na daň z príjmu.
 
3. Likvidátor má povinnosť oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku s výzvou, aby si všetci veritelia uplatnili svoje neuhradené pohľadávky. Lehota na uplatnenie pohľadávok musí byť minimálne 3 mesiace, z čoho je zrejmé, že skôr, ako po uplynutí lehoty 3 mesiacov nebude likvidácia ukončená.
 
4. Likvidátor má tiež povinnosť ohlásiť vstup spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri a spoločnosť musí za menom používať príponu v likvidácii, aby prípadní obchodní partneri vedeli, že spoločnosť bude končiť svoju činnosť.
 
5. Do 15 dní od vstupu do likvidácie musí spoločnosť túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu.
 
6 . Ku dňu vstupu do likvidácie by mal likvidátor otvoriť vstupnú súvahu a je povinný zaslať prehľad o majetku spoločnosti každému spoločníkovi, ktorý o to požiada.
 
7. Likvidátor je povinný zostavovať priebežné správy o likvidácii.
 
8. Termín na podanie riadneho daňového priznania je do konca druhého roku po vyhlásení vstupu do likvidácie. Pokiaľ by sa likvidácia ukončila skôr, dátum ukončenia likvidácie je dátumom ku ktorému je potrebné zostaviť a podať daňové priznanie k dani z príjmov.
 
9. Pred žiadosťou o vymazanie spoločnosti z obchodného registra je nutné mať potvrdenie z daňového úradu aj zo zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, že spoločnosť nemá nedoplatky na daniach a odvodoch.
 
10. Po ukončení likvidácie je potrebné, aby likvidátor podal návrh na zánik spoločnosti do obchodného registra a až keď bude potvrdený zánik spoločnosti v Obchodnom registri je možné považovať celú likvidáciu za ukončenú.

Poznámka : Úlohou likvidácie je mimosúdne a definitívne ukončiť život firmy. O jej úspešný a rýchly priebeh majú záujem najmä jej vlastníci. Výška likvidačného zostatku, ktorý na nich pripadá, však často pre rôzne formy naťahovania celého procesu utrpí. Dĺžka likvidácie nie je časovo obmedzená, likvidátor dostáva odmenu po celý čas. Jej výšku určujú majitelia likvidovanej spoločnosti alebo súd.

ZKR team