Kontakty       Prihlásiť sa    Vytvoriť nový účet
e-mail:
Heslo:

Prihlásiť sa
Manažér > konkurzy
Oznamujeme Vám, že už nie je možné si objednať službu na ďalšie obdobie, nakoľko k 31.3.2018 sa končí činnosť portálu www.zkr.sk.
Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci a ďakujeme za využívanie našich služieb.

Konkurz

- Riešenie úpadku dlžníka speňažením jeho majetku a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov podľa ZKR.

- Dlžník v úpadku je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

- Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je dlžník voči nemu viac ako 30 dní v omeškaní s plnením peňažného záväzku a zároveň možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť tohto dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch vykonateľných alebo písomne uznaných peňažných pohľadávok aspoň dvoch veriteľov, napriek tomu, že bol veriteľmi týchto pohľadávok písomne vyzvaný na ich zaplatenie.

- Návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý môže podať dlžník, veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná zákonom ustanovená osoba, sa podáva na príslušnom súde. 

Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania.
 1. Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.
 2. Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu veriteľa, súd do piatich dní od začatia konkurzného konania doručí dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu aj s prílohami spolu s výzvou, aby sa do 10 dní od doručenia výzvy vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť s poučením, že inak bude na jeho majetok vyhlásený konkurz; výzva sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku. Ak tak dlžník neurobí, súd mu buď určí ďalšiu lehotu na predloženie ďalších dôkazov, alebo najneskôr do 5 dní od uplynutia pôvodnej 10-dňovej lehoty na vyjadrenie, vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo mu ustanoví predbežného správcu.

V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie sú, vrátane sporov týmito konaniami vyvolaných a súvisiacich, príslušné tieto súdy:
 • Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
 • Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní je príslušný:

 • Krajský súd v Bratislave (v prípade opravných prostriedkov proti rozhodnutiam okresných súdov Bratislava I, Trnava, Trenčín a Nitra),  
 • Krajský súd v Banskej Bystrici (v prípade opravných prostriedkov proti rozhodnutiam okresných súdov Žilina a Banská Bystrica),  
 • Krajský súd v Košiciach (v prípade opravných prostriedkov proti rozhodnutiam okresných súdov Prešov a Košice I).

Malý konkurz – konkurz fyzickej osoby nepodnikateľa

Súd uznesením o otvorení malého konkurzu uzná konkurz za malý, ak je vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom.

Súd môže uznesením o otvorení malého konkurzu uznať konkurz za malý, ak sú splnené aspoň 2 nasledujúce predpoklady:

 • majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 €,
 • obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 €,
 • úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov.

O otvorení malého konkurzu rozhodne súd pri vyhlásení konkurzu. Súd môže uznať konkurz za malý aj počas konkurzu, ak možno od toho očakávať značné výhody pre jeho rýchlosť, úspornosť alebo efektívnosť. Súd môže uznať konkurz za malý aj bez návrhu.

V uznesení o otvorení malého konkurzu alebo v uznesení o úprave rozsahu malého konkurzu môže súd skrátiť lehoty platné pre riadny konkurz alebo rozhodnúť o iných opatreniach v záujme čo najrýchlejšieho, najúspornejšieho a najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania.

V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.

Praktická rada: Návrh na malý konkurz môžete ako dlžník podať, ak nie ste schopný svoje peňažné záväzky plniť 30 dní po lehote splatnosti. K návrhu je potrebné priložiť doklad o zaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €. 

ZKR team