Kontakty       Prihlásiť sa    Vytvoriť nový účet
e-mail:
Heslo:

Prihlásiť sa
Informácie > O ZKR

Stránka ZKR
 • slúži ako manažérsky nástroj pre praktické a efektívne používanie zákonov v reálnom živote podnikateľov a živnostníkov, ktorý spája všetky potrebné informácie a služby v zmysle ZKR a príslušných predpisov
 • je určená pre manažéra, dlžníka, veriteľa, správcu konkurznej podstaty, podnikateľa, živnostníka, advokáta, účtovníka, prípadne exekútora a v neposlednom rade pre všetky fyzické a právnické osoby podliehajúce zákonom SR
 • zabezpečuje kompletnú asistenčnú, administratívnu, ekonomickú a právnu podporu riadenia
 • minimalizuje spotrebu času, odborných a finančných zdrojov
 • poskytuje systém automatickej kontroly, triedenia a spracovania informácií z OBCHODNÉHO VESTNÍKA do manažérskych výstupov a informácií riadenia.
 • umožňuje zabezpečenie kompletného rozsahu služieb pre kvalifikované riešenie požiadaviek klienta

Projekt ZKR

Projekt ZKR vznikol na základe požiadavky riešenia súčasných problémov veľkého rozsahu profesií:
 • Manažér - potrebuje pre riadenie spracovávať veľké množstvo informácií v reálnom čase, aby mohol efektívne reagovať na nové podmienky. Nemá dostatok času na denné študovanie OV, ale potrebuje vytriedené a prefiltrované informácie. 
 • Konateľ - potrebuje zabezpečiť ochranu spoločnosti a záujmov majiteľa pri správnom výbere obchodných partnerov.
 • Veriteľ - potrebuje zabezpečiť svoje pohľadávky a v prípade nezodpovednosti odberateľa nájsť najefektívnejší spôsob, ako sa dostať k svojim peniazom.
 • Dlžník - potrebuje kvalifikované riešenie svojej situácie v zmysle zákona (aj keď sa nemusel dostať do tejto situácie vlastným pričinením, ale druhotnou platobnou neschopnosťou) a zabezpečiť dostatok zdrojov pre svojich veriteľov .
 • Správca - potrebuje pracovné informácie z OV, nakoľko od termínov zverejnenia v OV sa odvíjajú aj ostatné zákonné lehoty a pri automatickom pridelení spisu nemusí byť včas informovaný bežnými prostriedkami. 
 • Podnikateľ - potrebuje zabezpečiť prehľad o podnikateľskom prostredí, konkurencii a obchodných partneroch.
 • Živnostník - potrebuje ochrániť svoje príjmy, ale nemá dostatok času na sledovanie odberateľov svojej práce, nakoľko musí pracovať. 
 • Advokát - potrebuje pre svojich klientov zabezpečiť efektívnu právnu ochranu pred nezodpovednými odberateľmi.
 • Účtovník  - potrebuje pre svojich klientov zabezpečiť efektívnu ekonomickú ochranu pred nezodpovednými odberateľmi.
 • Exekútor - potrebuje informácie v reálnom čase o právnej ochrane povinného vyplývajúce zo ZKR, aby mohol správne reagovať v zmysle zákonných ustanovení.
Ciele projektu ZKR
 • minimalizácia časových strát pri spracovávaní informácií z OV a predspracovanie týchto informácií do prehľadných manažérskych výstupov.
 • praktické používanie zákonných ustanovení v reálnom živote
 • zabezpečenie kompletného rozsahu služieb pre profesionálne riešenia v zmysle ZKR
 • informovanie širokej verejnosti o ZKR
Realizácia projektu ZKR

Projekt ZKR vytvorila a prevádzkuje spoločnosť QupraX, s.r.o., ktorá je o.i. autorom a spoluautorom množstva nástrojov riadenia, webových a intranetových aplikácií, ako aj IT riešení.

Na základe realizácie veľkého množstva korporátnych projektov a dlhoročných praktických skúseností máme k dispozícii kvalifikovaných odborníkov z rôznych oblastí korporátnych služieb, ktorí zabezpečujú kompletnú prevádzku projektu.

ZKR team