Kontakty       Prihlásiť sa    Vytvoriť nový účet
e-mail:
Heslo:

Prihlásiť sa
Dlžník > zoznam dlžníkov
Zápisy v Obchodnom vestníku
Oznamujeme Vám, že už nie je možné si objednať službu na ďalšie obdobie, nakoľko k 31.3.2018 sa končí činnosť portálu www.zkr.sk.
Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci a ďakujeme za využívanie našich služieb.

Dlžník

- Dlžník alebo debitor je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je veriteľovi zaviazaná peňažným, vecným alebo iným plnením (v službách alebo výkonoch). - Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.

- Dlžník v úpadku je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

- Dlžník je v úpadku, ak
  • je platobne neschopný (t. j. má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok; za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi) alebo
  • je predlžený (t. j. je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku).
- Dlžníci, na ktorých sa nevzťahuje zákon:
  1. štát ako suverénny subjekt
  2. dlžníci, ktorý by inak podbiehali režimu zákona, ale z dôvodu, že v konečnom dôsledku za ich záväzky ručí štát sú z režimu zákona vylúčení rovnako, ako je to v prípade štát.
- Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.


RIEŠENIE HROZIACEHO ÚPADKU v zmysle ZKR
§ 4
(1)    Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.
(2)    Ak dlžník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je povinný sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situácie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol včas zistiť prípadnú hrozbu úpadku a prijať opatrenia, ktoré hroziaci úpadok odvrátia.
§ 5
(1)    Ak sa úpadok rieši prostredníctvom tohto zákona, súd, správca, .... postupujú pri riešení úpadku dlžníka tak, aby dosiahli pre veriteľov čo najväčšiu mieru uspokojenia ich pohľadávok; dlžník je povinný pritom poskytovať všetku súčinnosť.
§ 6
(1)    Veritelia s rovnakými právami majú pri riešení úpadku rovnaké postavenie, zvýhodňovanie veriteľov je neprípustné.

POJMY

Konanie s odbornou starostlivosťou – konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu konajúcej osoby pri zohľadnení všetkých dostupných informácii, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jeho konanie.

Spriaznená osoba – štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista, člen dozornej rady; fyzická osoba, resp. právnická osoba, ktorá má u dlžníka kvalifikovanú účasť (5% a viac na ZI); jej štatutár vedúci zamestnanec, prokurista, člen DR; blízke osoby (príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel) fyzickej osoby ...;iná právnická osoba, v ktorej má dlžník alebo niektorá z osôb kvalifikovanú účasť.

Bežné právne úkony – právne úkony nevyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu činností, ktoré sú predmetom podnikania. Nie sú to: - založenie obchodnej spoločnosti – nadobudnutie účasti a prevod účasti na obchodnej spoločnosti – prevod, prenájom, zaťaženie vecným bremenom nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o úvere, pôžičke resp. inom poskytnutí a prijatí peň. prostriedkov – zabezpečenie, prevzatie, pristúpenie k cudziemu záväzku a poskytnutie sľubu odškodnenia – urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia – urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok

NERIEŠENIE ÚPADKU - trestnoprávna zodpovednosť - Zákon č. 300/2005 Z. z. známy ako Trestný zákon:

- § 240 Zvýhodňovanie veriteľa
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.

- § 242 Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.

- § 243 Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

ZKR team